అన్నీ ఒకే వైర్‌లెస్ ఛార్జర్‌లో ఉన్నాయి

అన్నీ ఒకే వైర్‌లెస్ ఛార్జర్‌లో ఉన్నాయి